Voor het laatst gewijzigd op 9 mei 2023


1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Vallonic B.V., (KvK-nummer 84575174), gevestigd in Waalwijk en kantoorhoudende te (5037 DR) Tilburg aan het adres Professor de Moorplein 521.
 2. Opdrachtgever: de (beoogde) contractspartij van Opdrachtnemer.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 4. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

2. De Overeenkomst

 1. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Opdrachtnemer, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting en afwijzing van alle algemene voorwaarden die Opdrachtgevers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren en dergelijke vermeld en/of ergens gedeponeerd of van toepassing verklaard. Door het enkel aanvragen van een offerte en/of verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer aanvaardt de Opdrachtgever deze Voorwaarden en ziet de Opdrachtgever daardoor uitdrukkelijk af van de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden.
 2. In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de Overeenkomst als dit door Opdrachtnemer expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 4. Offertes van Opdrachtnemer hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer heeft steeds het recht een door Opdrachtgever aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Opdrachtnemer kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

3. De Prestatie

 1. Opdrachtnemer verricht de opdracht voor Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rust op Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 2. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor Opdrachtnemer geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Een overeengekomen voor Opdrachtnemer geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn gekomen.